NO.1 廷鶴 175/65/20

一流好身材,年輕直男帥哥,陽光健壯腹肌明顯,濃眉靦腆樣,新人上線!
  • manspa
  • gayspa
  • manspa
服務時段 (不提供臉照)已打疫苗
【無四手服務】有外出服務
日期    09/27    09/28   09/29  09/30  10/01 10/02 10/03
星期    一    三       四       五       六       日   
開始
時間
  15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
結束
時間
  24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00