NO.3 傑森 173/63/23y

體健陽光小鮮肉、優質膚質、體格健壯
親切隨和、熱愛籃球、雄偉一族!
服務時段 (22:00是最晚預約時間)
【外出限市區 有四手服務、無A課程】
日期   1/18   1/19 1/20   1/21     1/22     1/23    1/24 
星期
開始
時間
OFF 12:00 12:00 12:00 11:00 12:00 12:00
結束
時間
  24:00 24:00 24:00 17:30 24:00 21:00