NO.2 卡特 185/72/24y

高聎異男樣、運動、游泳陽剛男孩、手法純熟、雄偉腿毛多!
  • manspa
  • gayspa
  • manspa
服務時段 (請提早預約)
【無A課程、無四手服務、有外出服務】外出限市區
日期   01/18     01/19     01/20     01/21    01/22    01/23    01/24  
星期
開始
時間
14:00 OFF OFF 14:00 14:00 14:00 OFF
結束
時間
18:00     20:00 20:00 18:00